Opublikowany: 04/03/2021

XIV Krakowskie Dni Dializoterapii im. prof. Olgierda Smoleńskiego

ptnefro

Szanowni Państwo,

z radością informuję, że wraz z Wykładowcami i Orga­ni­za­to­rem pra­gnę ser­decz­nie zapro­sić Pań­stwa do udziału w XIV Krakowskich Dniach Dializoterapii, tak zawsze cieszących się wielką popularnością. Spo­tka­nie odbę­dzie się w dniach 2–3 września 2021 i po raz pierw­szy będzie miało formę wir­tu­alną.

Sta­ra­li­śmy się, aby zapoznać Państwa z najnowszymi wynikami badań i doświadczeniami praktycznymi w procesie leczenia pacjenta dializowanego i po transplantacji nerki. Mam nadzieję, że zarówno mery­to­ryczny poziom wykła­dów, jak rów­nież kwe­stie orga­ni­za­cyjne zwią­zane z nową for­mułą Kon­fe­ren­cji spro­stają i tym razem Pań­stwa ocze­ki­wa­niom.

Dla tych Państwa, którzy w czasie trwania konferencji nie mogli wysłuchać wykładów, Orga­ni­za­tor dodat­kowo umoż­liwi Oso­bom zare­je­stro­wa­nym dostęp do wykła­dów przez mie­siąc po zakoń­cze­niu wyda­rze­nia.

Ufam, że zechcą Pań­stwo wziąć tym razem zdalny udział w konferencji jak też w dyskusji on-line, która przyczyni się w dalszej perspektywie do projektowania i wprowadzania pozytywnych zmian w opiece nefrologicznej.

Z wyrazami szacunku,

dr n. med. Ewa Benedyk-Lorens

Strona internetowa konferencji: http://www.krakowskie-dni-dializoterapii.pl

Nagroda Pro Augmenis Nephrologiae

Podczas XIV Krakowskich Dni Dializoterapii zostanie wręczona nagroda „Pro Augmenis Nephrologiae” w wysokości 5 000 zł za najlepszą pracę w języku polskim z zakresu nefrologii ze szczególnym uwzględnieniem problemów dializoterapii, opublikowaną w ostatnich 2 latach przez autora (pierwszy autor) w wieku do 40 lat. Prace mogą być zgłaszane przez samych autorów lub poszczególne redakcje, w tym też wydawnictwa uczelniane. Sponsorem Nagrody jest Fundacja Amicus Renis, a nagrodzona praca zostanie wskazana przez Kapitułę Nagrody powołaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Termin nadsyłania wniosków na adres Kliknij, aby zobaczyć adres email do 10 maja 2021 roku.

Wniosek powinien zawierać:

  •     imię i nazwisko pierwszego autora, afiliację, rok urodzenia
  •     pełny tekst publikacji z roku 2018 lub 2019 w formacie PDF