Wyniki wyborów władz PTN w kadencji 2019–2022

3 Czerwca 2019

Podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego przyjęto sprawozdanie i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

Wybrano też nowy Zarząd Towarzystwa.

Prezesem PTN kadencji 2019-2021 został Prof. Andrzej Oko.

Wiceprezesem PTN została wybrana Prof. Magdalena Krajewska.

Funkcję Past-Prezesa będzie pełnił Prof. Michał Nowicki.

Wybrano też Członków Zarządu Głównego:
Prof. Marcin Adamczak
Prof. Alicja Dębska-Ślizień
Dr hab. Karolina Kędzierska-Kapuza
Prof. Jolanta Małyszko
Prof. Tomasz Stompór

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej PTN zostali:
Dr hab. Ilona Kurnatowska
Dr hab. Mariusz Kusztal
Prof. Przemysław Rutkowski

Sekretarzem PTN został dr med. Krzysztof Schwermer, a Skarbnikiem dr med. Krzysztof Hoppe.

Odbyły się również wybory do Zarządu Klubu Młodych Nefrologów. Przewodniczącą Zarządu KMN została dr Ewa Pawłowicz, a Członkami Zarządu dr Dominika Klimczak-Tomaniak, dr Michał Komorniczak i dr Dagna Rukasz.