• » PTN
  • » O PTN
  • » Aktualności
  • » XIV Krakowskie Dni Dializoterapii im. prof. Olgierda Smoleńskiego

XIV Krakowskie Dni Dializoterapii im. prof. Olgierda Smoleńskiego

4 Marca 2021

Szanowni Państwo,

Z radością informuję, że wraz z Wykładowcami i Orga­ni­za­to­rem pra­gnę ser­decz­nie zapro­sić Pań­stwa do udziału w XIV Krakowskich Dniach Dializoterapii, tak zawsze cieszących się wielką popularnością. Spo­tka­nie odbę­dzie się w dniach 2–3 września 2021 i po raz pierw­szy będzie miało formę wir­tu­alną.

Sta­ra­li­śmy się, aby zapoznać Państwa z najnowszymi wynikami badań i doświadczeniami praktycznymi w procesie leczenia pacjenta dializowanego i po transplantacji nerki. Mam nadzieję, że zarówno mery­to­ryczny poziom wykła­dów, jak rów­nież kwe­stie orga­ni­za­cyjne zwią­zane z nową for­mułą Kon­fe­ren­cji spro­stają i tym razem Pań­stwa ocze­ki­wa­niom.

Dla tych Państwa, którzy w czasie trwania konferencji nie mogli wysłuchać wykładów, Orga­ni­za­tor dodat­kowo umoż­liwi Oso­bom zare­je­stro­wa­nym dostęp do wykła­dów przez mie­siąc po zakoń­cze­niu wyda­rze­nia.

Ufam, że zechcą Pań­stwo wziąć – tym razem zdalny udział w konferencji jak też w dyskusji on-line, która przyczyni się w dalszej perspektywie do projektowania i wprowadzania pozytywnych zmian w opiece nefrologicznej.

Z wyrazami szacunku,

dr n. med. Ewa Benedyk-Lorens

Strona internetowa konferencji: http://www.krakowskie-dni-dializoterapii.pl

Nagroda "Pro Augmenis Nephrologiae"

Podczas XIV Krakowskich Dni Dializoterapii zostanie wręczona nagroda „Pro Augmenis Nephrologiae” w wysokości 5 000 zł za najlepszą pracę w języku polskim z zakresu nefrologii ze szczególnym uwzględnieniem problemów dializoterapii, opublikowaną w ostatnich 2 latach przez autora (pierwszy autor) w wieku do 40 lat. Prace mogą być zgłaszane przez samych autorów lub poszczególne redakcje, w tym też wydawnictwa uczelniane. Sponsorem Nagrody jest Fundacja Amicus Renis, a nagrodzona praca zostanie wskazana przez Kapitułę Nagrody powołaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Termin nadsyłania wniosków na adres do 10 maja 2021 roku.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko pierwszego autora, afiliację, rok urodzenia
  • pełny tekst publikacji z roku 2018 lub 2019 w formacie PDF