Zmarł prof. Andrzej Wojtczak, członek honorowy PTN

22 Maja 2020

Z przykrością zawiadamiamy, że 20 maja 2020 roku zmarł prof. dr hab. med. Andrzej Wojtczak, wybitny polski internista, nefrolog, specjalista zdrowia publicznego, a także uczony i nauczyciel akademicki.

Andrzej Wojtczak urodził się 11 grudnia 1933 roku. Swoją medyczną drogę rozpoczął na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie w 1955 roku otrzymał dyplom lekarza z wyróżnieniem. Bezpośrednio po studiach podjął pracę asystenta w II Klinice Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu. Już w 1957 roku uzyskał I stopień, a w 1961 roku II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. W tym okresie odbył staże naukowe w znakomitych nefrologicznych ośrodkach w Stanach Zjednoczonych. Owocem tego było uzyskanie w 1962 roku stopnia doktora nauk medycznych za pracę „Znaczenie kliniczne oceny zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej”, a w 1966 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego na podstawie pracy zatytułowanej „ Zapalenie odmiedniczkowe nerek w świetle badań czynnościowych”. W kwietniu 1970 roku został kierownikiem Kliniki Nefrologii Instytutu Chorób Wewnętrznych macierzystej uczelni. Jednak już w lutym 1972 został powołany na stanowisko dyrektora Departamentu Szkolnictwa Medycznego i Nauki w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej (MZiOS) sprawując także funkcję kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. W tym samym roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk medycznych. W latach 1974-78 pełnił jeszcze funkcję konsultanta naukowego w Klinice Nefrologii Akademii Medycznej w Lublinie współorganizując tamtejszy ośrodek dializoterapii. W okresie pracy klinicznej Profesor Andrzej Wojtczak był promotorem doktoratów przyszłych wybitnych nefrologów i profesorów, Stanisława Czekalskiego i Macieja Krzymańskiego, a także opiekunem habilitacji kolejnych uznanych profesorów i nefrologów, Andrzeja Książka i Lucyny Janickiej.

Nominacja ministerialna była początkiem zainteresowań Profesora tematami związanymi ze zdrowiem publicznym. W latach 1978-1986 pracował w Biurze Regionalnym Światowej Organizacji Zdrowia w Kopenhadze, a następnie został kierownikiem Zakładu Międzynarodowych Problemów Zdrowia w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie. W latach 1989-1991, w Rządzie premiera Tadeusza Mazowieckiego, był podsekretarzem stanu w MZiOS. W 1991 roku powrócił do pracy w CMKP, gdzie został dyrektorem Szkoły Zdrowia Publicznego. W 1995 roku został dyrektorem wykonawczym Centrum Badań nad Zdrowiem WHO w Kobe w Japonii. W latach 1999-2002 pełnił funkcję dyrektora Międzynarodowych Problemów Kształcenia Medycznego w Nowym Jorku. W 2006 roku podjął pracę w obecnym Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach. Wymienione funkcje to tylko część z tych jakie Profesor pełnił.

Profesor Andrzej Wojtczak był autorem bądź współautorem ponad 500 publikacji w renomowanych polskich i zagranicznych czasopismach medycznych dotyczących głównie zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, nefrologii klinicznej, leczenia nerkozastępczego, a także zdrowia publicznego. Był także autorem wielu rozdziałów w podręcznikach takich jak „Choroby wewnętrzne” i „Diagnostyka chorób wewnętrznych” pod redakcją Edwarda Szczeklika czy „Dietetyka kliniczna” pod redakcją Jana Hasika. Sam był redaktorem naczelnym wydania 3 tomowego podręcznika „Choroby Wewnętrzne”, z którego korzystała ogromna liczba lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych.
Profesor Andrzej Wojtczak był członkiem wielu towarzystw naukowych, polskich i zagranicznych. Do tych najważniejszych należy zaliczyć: Naukowe Towarzystwo Warszawy, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Międzynarodowe Towarzystwo Nefrologiczne, Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej. W wielu z nich otrzymał członkostwo honorowe. W Polskim Towarzystwie Nefrologicznym otrzymał je w październiku 2019 roku podczas Zjazdu w Poznaniu.

Za swoje wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne został odznaczony m.in. Krzyżami Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” i Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.

Profesor Andrzej Wojtczak wniósł wielki, imponujący wkład w rozwój medycyny w Polsce i na świecie, a szczególnie w takich jej dziedzinach jak choroby wewnętrzne, nefrologia kliniczna i zdrowie publiczne.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego