XIV Krakowskie Dni Dializoterapii im. Profesora Olgierda Smoleńskiego, Kraków, 2–3.09.2021 r.

Data rozpoczęcia: 02 Wrzesień 2021

Data zakończenia: 03 Wrzesień 2021

Miejsce: Polska

Miejscowość: Kraków - online

Kraj: Poland

Szanowni Państwo,

Z radością informuję, że wraz z Wykładowcami i Orga­ni­za­to­rem pra­gnę ser­decz­nie zapro­sić Pań­stwa do udziału w XIV Krakowskich Dniach Dializoterapii, tak zawsze cieszących się wielką popularnością. Spo­tka­nie odbę­dzie się w dniach 2–3 września 2021 i po raz pierw­szy będzie miało formę wir­tu­alną.

Sta­ra­li­śmy się, aby zapoznać Państwa z najnowszymi wynikami badań i doświadczeniami praktycznymi w procesie leczenia pacjenta dializowanego i po transplantacji nerki. Mam nadzieję, że zarówno mery­to­ryczny poziom wykła­dów, jak rów­nież kwe­stie orga­ni­za­cyjne zwią­zane z nową for­mułą Kon­fe­ren­cji spro­stają i tym razem Pań­stwa ocze­ki­wa­niom.

Dla tych Państwa, którzy w czasie trwania konferencji nie mogli wysłuchać wykładów, Orga­ni­za­tor dodat­kowo umoż­liwi Oso­bom zare­je­stro­wa­nym dostęp do wykła­dów przez mie­siąc po zakoń­cze­niu wyda­rze­nia.

Ufam, że zechcą Pań­stwo wziąć – tym razem zdalny udział w konferencji jak też w dyskusji on-line, która przyczyni się w dalszej perspektywie do projektowania i wprowadzania pozytywnych zmian w opiece nefrologicznej.

Z wyrazami szacunku,

dr n. med. Ewa Benedyk-Lorens

Strona internetowa konferencji: http://www.krakowskie-dni-dializoterapii.pl