I. Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne (PTN), zwane w dalszej części statutu Towarzystwem.

§2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władzTowarzystwa jest miasto Warszawa.

§3

  1. Towarzystwo może używać pieczęci podłużnej z napisem: „Polskie TowarzystwoNefrologiczne — Zarząd Główny, adres” lub „Zarząd Oddziału, adres”
  2. Towarzystwo posiada własne logo i flagę.

§4

Oficjalnymi organami Towarzystwa są czasopisma „Nefrologia i Dializoterapia Polska” i„Forum Nefrologiczne”

§5

Towarzystwo może powoływać oddziały, grupy robocze, sekcje, kluby, komisje i kapituły na zasadach obowiązujących przepisów prawnych, niniejszego statutu i odpowiednich regulaminów.

§6

Towarzystwo posiada osobowość prawną: może przyjmować zapisy i darowizny oraz nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy.

§7

Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§8

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

  1. Towarzystwo może używać pieczęci podłużnej z napisem: „Polskie TowarzystwoNefrologiczne — Zarząd Główny, adres” lub „Zarząd Oddziału, adres”
  2. Towarzystwo posiada własne logo i flagę.