II. Cele i środki działania

§9

Celem działania Towarzystwa jest:

 1. rozwijanie i propagowanie zdobyczy nauki w dziedzinie nefrologii, dializoterapii i transplantacji nerek,
 2. inspirowanie członków Towarzystwa do twórczej pracy naukowej i stałegopodnoszenia ich kwalifikacji zawodowych,
 3. współdziałanie w organizowaniu społecznej służby zdrowia i rozwiązywaniuproblemów dotyczących działalności tej służby w zakresie kompetencji izainteresowań Towarzystwa,
 4. promocja zdrowia w zakresie nefrologii i dziedzin medycyny z nią związanych,
 5. upowszechnianie wiedzy o postępach nefrologii, dializoterapii i transplantacji nerekwśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia,
 6. inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie nefrologii, dializoterapii itransplantacji nerek oraz krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej.

§10

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:

 1. organizuje zjazdy, sympozja i posiedzenia naukowe,
 2. organizuje wystawy sprzętu mającego zastosowanie w nefrologii,
 3. współdziała z organami służby zdrowia w rozwiązywaniu i doskonaleniu opiekilekarskiej w zakresie nefrologii,
 4. współpracuje z innymi krajowymi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi opodobnym profilu działania,
 5. współorganizuje zjazdy, sympozja i konferencje naukowe z innymi podmiotami ozbliżonych celach,
 6. organizuje szkolenie członków w ośrodkach klinicznych w kraju i za granicą,
 7. rozwija metody leczenia oraz diagnostyki chorób nerek poprzez organizowanie,prowadzenie i wsparcie w tym zakresie badań laboratoryjnych i klinicznych,
 8. wspiera działalność wydawniczą czasopism i materiałów naukowych,
 9. opiniuje i wspiera działalność edukacyjnych serwisów internetowych, którychtematyka związana jest z działalnością Towarzystwa,
 10. prowadzi działalność promocyjną związaną z celami statutowymi Towarzystwa,
 11. działa na rzecz rozwoju badań populacyjnych mających na celu ocenę chorobowości izapadalności na schorzenia nerek poprzez organizowanie, prowadzenie i wsparciebadań statystycznych, oraz prowadzi Polski Rejestr Biopsji Nerek,
 12. inspiruje oraz wspiera projekty badawcze członków Towarzystwa.