• » PTN
 • » O PTN
 • » Statut
 • » III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1. zwyczajnych, 2. wspierających,3. honorowych.

§12

Członkiem zwyczajnym może być lekarz lub pracownik naukowy innej specjalności wdziedzinie nefrologii.

§13

 1. Kandydat na członka zwyczajnego wypełnia deklarację członkowską i opłaca składkę członkowską.
 2. Zarząd Główny każdorazowo zawiadamia nowego członka o jego przyjęciu.

§14

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
 2. uczestniczenia w zebraniach i zgromadzeniach Towarzystwa, w zjazdach naukowych,naradach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
 3. działania w grupach roboczych, sekcjach, komisjach naukowych i kapitułach.

§15

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

 1. czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych,
 2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 3. przestrzegania zasad etyki zawodowej,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich.

§16

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. śmierci
 2. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie właściwemu ZarządowiOddziału,
 3. skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek członkowskichza okres dwu lat pomimo dwukrotnego uprzedniego wezwania
 4. wykluczenia przez Zarząd Główny za działalność na szkodę Towarzystwa, niezgodną z powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia prawpublicznych.

§17

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub osoba fizyczna wyrażająca w pisemnej deklaracji gotowość finansowego wspierania działalności Towarzystwa.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny podejmując w tej sprawie uchwałę.
 3. Członka wspierającego reprezentuje wobec Towarzystwa upoważnionyprzedstawiciel.
 4. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 5. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

a) śmierci,

b) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu, c) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,

d) skreślenia przez Zarząd Główny z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich zaokres dwu lat pomimo dwukrotnego uprzedniego wezwania Członka Wspierającego douiszczenia zaległej kwoty.

§18

 1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walne Zgromadzenie osobom szczególnie zasłużonym dla nefrologii lub Towarzystwa.
 2. Członkowie honorowi — posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, aponadto zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 3. Członkostwa honorowego - jeśli wyjątkowo ważne względy za tym przemawiają -pozbawia Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego.
 4. Członek honorowy otrzymuje dyplom, którego wzór zatwierdza Zarząd Główny

§19

 1. Towarzystwo ma prawo nadawać tytuł „Zasłużony dla polskiej nefrologii”.
 2. Tytuł ten może być nadany przez Zarząd Główny na Wniosek Zarządu Oddziałuosobom szczególnie zasłużonym dla nefrologii lub Towarzystwa.
 3. Osoba wyróżniona otrzymuje certyfikat, którego wzór zatwierdza Zarząd Główny.