IV. Władze Towarzystwa

§20

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa,
 2. Zarząd Główny,
 3. Główna Komisja Rewizyjna.

Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniutajnym.

§21

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwoływane przez Zarząd Główny z inicjatywy własnej nie rzadziej niż raz na trzy lata w miejscu wskazanym przez Zarząd Główny.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przyobecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś - bez względu na liczbę obecnych.

§22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa należy:
1. uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i GłównejKomisji Rewizyjnej,

3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej KomisjiRewizyjnej,

4. wybór prezesa, wiceprezesa, 5 członków Zarządu Głównego i 3 członków GłównejKomisji Rewizyjnej,

4a) zatwierdzenie podanych przez Prezesa kandydatur na funkcje sekretarza i skarbnika,5. zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu z towarzystw krajowych izagranicznych,

7. nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego, 8. uchwalenie wysokości składek członkowskich,

9. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Towarzystwa,

10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa.

§23

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa z głosem stanowiącym udział biorą: a) członkowie zwyczajni,

b) członkowie honorowi.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa z głosem doradczym mogą brać udział:

a) członkowie wspierający,

b) zaproszeni goście.

§24

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia- Zarząd Główny zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed ustaloną datą.

§25

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członów Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny z inicjatywy własnej lub Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/10 liczby członków Towarzystwa.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa winno być zwołaneprzez Zarząd Główny w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§26

Zarząd Główny jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków Towarzystwa.

§27

W skład Zarządu Głównego wchodzą:

a) prezes, wiceprezes, 5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu CzłonkówTowarzystwa oraz na okres l kadencji prezes poprzedni – past-prezes. Walne ZgromadzenieCzłonków Towarzystwa może wybrać tę samą osobę do pełnienia tej samej funkcji prezesalub wiceprezesa tylko jeden raz i wyłącznie na jedną kadencję. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może wybrać tę samą osobę do pełnienia funkcji członka Zarządu Głównego przez nie więcej niż dwie kolejne kadencje.

b) prezes przedstawia kandydatury sekretarza i skarbnika, które zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

c) sekretarz i skarbnik wchodzą dodatkowo w skład Zarządu Głównego Towarzystwa.d) konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii,

e) Redaktor Naczelny czasopisma "Nefrologia i Dializoterapia Polska" oraz RedaktorNaczelny „Forum Nefrologicznego”

f) w razie niemożności pełnienia funkcji prezesa z powodu śmierci lub choroby, zastępuje go wiceprezes do czasu zwołania następnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.W razie niezdolności do pełnienia funkcji członka Zarządu Głównego, uzupełnienie składu Zarządu następuje na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa.

§28

Do kompetencji Zarządu Głównego należy reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§29

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa; w razie równowagi głosów rozstrzyga głos prezesa.

2 a) Zebrania Zarządu mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przy zachowaniu takich samych zasad głosowania, jak opisanew pkt. 2.

3. Od decyzji Zarządu Głównego w sprawach osobowych przysługuje członkom Towarzystwa w terminie 30 dni od chwili powiadomienia zainteresowanego o podjętej decyzji odwołanie do Walnego Zjazdu.

4. Na wniosek prezesa w posiedzeniach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć również prezesi Zarządów Oddziałów Towarzystwa i zaproszeni goście

§30

Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w rokukontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalnościfinansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

§31

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez WalneZgromadzenie Członków Towarzystwa, spośród których wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może wybrać tę samą osobę do pełnienia funkcji w Głównej Komisji Rewizyjnej przez nie więcej niż dwie kolejne kadencje.
 2. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji.
 3. W razie niemożności pełnienia funkcji członka Głównej Komisji Rewizyjnej z powodu śmierci lub choroby uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa.

§32

 1. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego.
 3. Szczegółowe zasady i tryb postępowania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.