V. Oddziały, Grupy Robocze,Sekcje, Komisje i Kapituły Towarzystwa

§33

 1. Oddziały mogą powstawać na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Do utworzenia Oddziału wymagana jest liczba co najmniej 15 członków.
 3. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny.
 4. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną pod warunkiem uzyskania zgody ZarząduGłównego oraz dokonania rejestracji w odpowiednim Sądzie.
 5. Działalność Oddziałów opiera się o niniejszy Statut uchwalony przez Walne ZgromadzenieCzłonków Towarzystwa.

§34

1. Władzami Oddziału są:

a) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,

b) Zarząd Oddziału,

c) Komisja Rewizyjna Oddziału.

2. Kadencja władz Oddziału trwa 3 lata, a ich wybór poprzedzają wybory do władz Towarzystwa. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

§35

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału
 2. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosówprzy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś - bez względu na liczbę obecnych.

§36

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu Towarzystwa i uchwałami Walnego Zgromadzenia CzłonkówTowarzystwa,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 4. wybór 5 członków Zarządu Oddziału oraz 3 członków Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§37

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału z głosem stanowiącym udział biorą członkowiezwyczajni Oddziału.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału z głosem doradczym mogą brać udział zaproszeni goście.

§38

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału - Zarząd Oddziału zawiadamia członków pisemnie co najmniej na 30 dni przed ustaloną datą.

§39

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Główny z inicjatywywłasnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na pisemny wniosek 1/10 liczby członków Oddziału.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 35 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§40

Zarząd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków Oddziału.

§41

 1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi: prezes, wiceprezes oraz 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może wybrać tę samą osobę do pełnienia tej samej funkcji prezesa lub wiceprezesa tylko jeden raz wyłącznie na jedną kadencję. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może wybrać tę samą osobę do pełnienia funkcji członka Zarządu Oddziału przez nie więcej niż dwie kolejne kadencje.
 2. Prezes Zarządu Oddziału przedstawia kandydatury sekretarza i skarbnika, które zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.
 3. Sekretarz, i skarbnik wchodzą dodatkowo w skład Zarządu Oddziału.
 4. W razie niemożności pełnienia funkcji prezesa Oddziału z powodu śmierci lub choroby,zastępuje go wiceprezes do czasu zwołania następnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału. W razie niezdolności do pełnienia funkcji członka Zarządu Oddziału, uzupełnienie składu Zarządu następuje na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału.

§42

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
 2. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władzTowarzystwa,
 3. organizowanie zebrań, narad, konferencji, odczytów i innych imprez dla członków Oddziału,
 4. opracowanie sprawozdań z działalności Oddziału za kadencję oraz przedstawianie ichZarządowi Głównemu,
 5. opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych do 1 marca każdego roku orazprzedkładanie ich Zarządowi Głównemu,
 6. skreślanie członków zwyczajnych,
 7. pobieranie składek członkowskich i przekazywanie Zarządowi Głównemu części składek wwysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa,
 8. sporządzanie i przesyłanie co najmniej raz w roku do Zarządu Głównego imiennych spisówczłonków zwyczajnych,
 9. zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału w ramach uprawnień przyznawanych przezZarząd Główny.

§43

 1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku,
 2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa i wiceprezesa; w razie równości głosów — rozstrzygagłos prezesa.
 3. Od decyzji Zarządu Oddziału w sprawach osobowych przysługuje w terminie 30 dni od chwili powiadomienia zainteresowanego o podjętej decyzji odwołanie do Walnego ZgromadzeniaCzłonków Oddziału.

§44

Komisja Rewizyjna Oddziału jest powołana do przeprowadzenia przynajmniej raz w rokukontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalnościfinansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

§45

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału, spośród których wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może wybrać tę samą osobę do pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej Oddziału przez nie więcej niż dwie kolejne kadencje.
 2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków komisji.
 3. W razie niemożności pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej Oddziału z powodu śmierci lub choroby uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału.
 4. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskamiwynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
 6. Szczegółowe zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulaminKomisji Rewizyjnej Oddziału zatwierdzony przez Zarząd Główny.

§46

 1. W ramach Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego działa Klub Młodych Nefrologów,
 2. Członkami Klubu Młodych Nefrologów są lekarze lub pracownicy naukowi zajmujący sięnefrologią, dializoterapią lub transplantacją nerek, którzy nie ukończyli 40 roku życia,
 3. Klub Młodych Nefrologów działa na podstawie Regulaminu Klubu Młodych Nefrologówzatwierdzonego przez Zarząd Główny.
 4. Przewodniczący Klubu Młodych Nefrologów uczestniczy w posiedzeniach Zarządu GłównegoPTN z głosem doradczym bez prawa udziału w głosowaniach.

§47

 1. Grupy Robocze Towarzystwa mogą być tworzone przez dowolną ilość członków Towarzystwa zainteresowanych poszczególnymi działami nefrologii lub innymi dziedzinami medycyny związanymi z nefrologią.
 2. Grupy robocze po 2 latach nieprzerwanej działalności mogą przekształcić się na mocy uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa w Sekcje, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 48 ust.
 3. Zasady funkcjonowania Grup Roboczych określa regulamin zatwierdzany przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§48

 1. Sekcje Towarzystwa skupiają członków Towarzystwa, zainteresowanych poszczególnymi działami nefrologii oraz innych dziedzin medycyny z nią związanych. Sekcje powstają na mocy uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa, podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 20 członków Towarzystwa. Zarząd Główny Towarzystwa uchwala regulaminorganizacyjny Sekcji Towarzystwa. W skład Sekcji Towarzystwa wchodzi co najmniej 10 członków Towarzystwa.
 2. Władzami sekcji są

a) Zarząd Sekcji, składający się Przewodniczącego, Sekretarza.

3. Wybór władz, zasady podejmowania uchwał, kompetencje i obowiązki poszczególnych organów sekcji oraz sposób finansowania i rozwiązania sekcji określa regulamin sekcji, uchwalony przez Zarząd Główny.

4. Przewodniczący Zarządu Sekcji wraz z Członkami Zarządu Sekcji z łącznego upoważnienia Prezesa i Skarbnika Zarządu Głównego Towarzystwa dysponują środkamifinansowymi Sekcji6

5. Zarząd Sekcji przedstawia Zarządowi Głównemu Towarzystwa w terminie do 1 marcakażdego roku, sprawozdanie z działalności Sekcji: merytorycznej i finansowej za poprzednirok.

§49

 1. Komisje i kapituły powstają na mocy uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa.
 2. Zasady funkcjonowania komisji i kapituł określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.