VI. Majątek i fundusze Towarzystwa

§50

Na fundusz Towarzystwa składają się:

  1. wpływy ze składek członkowskich,
  2. wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Towarzystwa,
  3. dotacje, subwencje, zapisy i darowizny,

§51

  1. Do reprezentacji Towarzystwa, dla ważności oświadczeń woli oraz pism dotyczących spraw majątkowych Towarzystwa wymagane jest łączne działanie dwóch osób w tymprezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika.
  2. Do reprezentacji i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Oddziałów Towarzystwa z osobowością prawną wymagane jest łączne działanie dwóch osób w tym prezesa lub wiceprezesa Oddziału oraz sekretarza lub skarbnika Oddziału.