• » PTN
  • » O PTN
  • » Statut
  • » VII. Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

VII. Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§52

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwawiększością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś zwykłą większością głosów - bez względu na liczbę obecnych.

§53

Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne WalneZgromadzenie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.