VIII. Logo i Flaga Towarzystwa

§54

  1. Władze statutowe Towarzystwa, jego oddziałów i sekcji posługują się logiem jak niżej
  2. Zabronione jest zmienianie rozmiarów, proporcji, kolorów i elementów logo, a także animowanie logo, zniekształcanie ani w żaden inny sposób modyfikowanie jego wyglądu. Nie wolno też usuwać, zniekształcać ani zmieniać żadnego elementu logo.
  3. Logo Towarzystwa może być używane jedynie do działalności zgodnej ze Statutem i przepisami wewnętrznymi Towarzystwa.
  4. Zarząd Główny Towarzystwa może na podstawie pisemnej umowy zezwolić na nieodpłatne stosowanie logo, jeśli nie pozostaje to w sprzeczności z celami statutowymi Towarzystwa, a sposób jego wykorzystania nie narusza dobrego imienia oraz interesów Towarzystwa lub jego Członków. Oceny powyższego dokonuje Zarząd Główny.
  5. Członkowie Towarzystwa mający prawo używania logo na mocy Statutu lub umów zawartych z Zarządem Głównym, nie mogą udzielać dalszej zgody, tj. cedować lub udostępniać tego prawa na rzecz kogokolwiek bez pisemnej zgody Zarządu Głównego.
  6. Logo Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, może pełnić funkcje promocyjne i być używane:

a) na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego www.ptnefro.org, w czasopiśmie „Nefrologia i Dializoterapia Polska”, Polskim Rejestrze Biopsji Nerek, oraz witrynach internetowych wspieranych przez Towarzystwo,

b) podczas wszystkich imprez i uroczystości krajowych i zagranicznych organizowanych przez Towarzystwo oraz w których Towarzystwo jest organizatorem, współorganizatorem lubuczestnikiem,

c) podczas wszelkich imprez wspieranych przez Towarzystwo,
d) do sygnowania dokumentów oraz na papeterii i wizytówkach Towarzystwa,

e) jako element dekoracyjny na wszelkich upominkach, gadżetach, publikacjach i materiałach związanych z Polskim Towarzystwem Nefrologicznym. Dystrybucja przedmiotówopatrzonych logo Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego przez osoby trzecie, jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Zarządu Głównego.

§55

  1. Polskie Towarzystwo Nefrologiczne posiada swoją flagę o wymiarach 150 cm x 150cm – wzór flagi jak niżej
  2. Flaga raz w roku jest przekazywany do Oddziału Towarzystwa organizującego coroczną konferencję Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.
  3. Oficjalne przekazanie flagi odbywa się pierwszego dnia Konferencji. Flagę przekazuje Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego poprzedniej Konferencji na ręce Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego organizującego Konferencję w bieżącym roku.

§56

Zmiana wzorów loga i flagi wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.